KOMUNIKAT NR 1/2019

Prezydium Kolegium Sędziów Bytom 25.01.2019

Podokręgu Bytom

ul. Mickiewicza 7

41-902 Bytom

KOMUNIKAT NR 1/2019

Prezydium Kolegium Sędziów Podokręgu Bytom w Nowym Roku 2019, przekazuje wszystkim sędziom i obserwatorom życzenia zdrowia, spokoju, radości i optymizmu w życiu osobistym oraz składa jednocześnie serdeczne podziękowania za całokształt pracy w 2018 roku.

I SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. Podajemy aktualny skład PREZYDIUM KOLEGIUM SĘDZIÓW PODOKRĘGU BYTOM
 • ZYGMUNT JANOSZKA – Przewodniczący /514 484 905/
 • PIOTR LASYK - V-ce Przewodniczący, Przewodniczący Komisji Szkoleniowej
 • MARCIN KASPRZYK - Referent ds. szkolenia, Kadra Podokręgu
 • SŁAWOMIR SMACZNY- Referent ds. szkolenia, obserwacje
 • ARTUR ŻÓŁTOWSKI – Referent ds. administracyjnych
 • PIOTR CIERNIAK - Sekretarz, referent ds. ewidencji
 • ADRIAN FROEHLICH - Referent ds. obsady
 • JAKUB KOŁODZIEJCZYK - Referent ds. extranetu i obsady
 • ADAM RAFALSKI - Referent ds. finansowych
 • FRANCISZEK ZIĘBA - Przedstawiciel na Wydział Gier i Wydział Dyscypliny
 • HENRYK KORNAŚ - Członek honorowy

Skład Komisji Rewizyjnej::

 • Nawara Jerzy – Przewodniczący
 • Dudziak Bogdan, Mnich Izabela, Kowalczyk Jerzy - członkowie
 1. Zawiadamiamy, że zebrania plenarno-szkoleniowe odbywać się będą w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul Parkowa 2.

 • 05 marzec (wtorek) godz. 17.30
 • 09 kwiecień (wtorek) godz. 17.30 + egzamin
 • 07 maj (wtorek) godz. 17.30 /poprawka/
 • 17 czerwiec (poniedziałek) godz. 17.30
 • 03 wrzesień (wtorek) godz. 17.30
 • 08 październik (wtorek) godz. 17.30
 • 26 listopad (wtorek) godz. 17.30
 1. Z uwagi na omawianie istotnych zmian w przepisach gry, sędziowie, jak i obserwatorzy mają obowiązek uczestniczenia w zebraniach plenarnych. Każda nieobecność musi zostać zgłoszona do Przewodniczącego Komisji Szkoleniowej. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w zebraniu macierzystego KS, sędzia lub obserwator powinien wziąć obowiązkowo udział w spotkaniu innego Podokręgu. Brak obecności na zebraniu plenarnym będzie skutkował nieuwzględnianiem arbitra w obsadzie.

II SPRAWY SZKOLENIOWE

 1. Egzamin teoretyczny uprawniający do prowadzenia zawodów na szczeblu Podokręgu Bytom w sezonie 2019/20 odbędzie się podczas zebrania plenarnego w dniu 09 kwietnia 2019 (należy przynieść ze sobą przybory do pisania).

 1. Terminy szkolenia z ramienia KS ŚLZPN.

. 26 marzec (wtorek) – godz. 18.00

 • 21 maj (wtorek) – godz. 18.00
 • 24 wrzesień (wtorek) - godz. 18.00
 • 22 października (wtorek)-godz. 18.00.

Szkolenia odbędą się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu ul. Parkowa 2.

 1. Terminy egzaminu sprawnościowego uprawniającego do prowadzenia zawodów na szczeblu Podokręgu Bytom w sezonie 2019/20.

 • 25 kwiecień (czwartek) - godz.18.00 / KADRA 17.30
 • 9 maj (czwartek) - godz.17.30
 • 23 maj (czwartek) - godz.18.00. / KADRA 17.30

Egzaminy przeprowadzone zostaną na stadionie klubu „Gwarek” Tarnowskie Góry.

 1. Uaktualnione karty zdrowia należy złożyć podczas posiedzeń Prezydium KS Podokręgu Bytom lub na zebraniu plenarnym. Brak aktualnej karty zdrowia wyklucza sędziego z prowadzenia zawodów oraz z możliwości uczestnictwa w egzaminie kondycyjnym. Karty zdrowia są ważne zgodnie z adnotacją dokonaną przez lekarza. Za ten obszar odpowiedzialny jest referent ds. administracyjnych więc wszelkie pytania z tym związane, proszę kierować bezpośrednio do wskazanego członka Prezydium.

III. SPRAWY RÓŻNE

 1. Legitymacje sędziowskie będą prolongowane podczas zebrania plenarnego w marcu 2019. Niezbędnym warunkiem podbicia dokumentu, będzie uregulowanie zaległości finansowych oraz opłacenie Koleżeńskiego Funduszu Pośmiertnego za 2019 rok.

Prosimy jeszcze raz wszystkich sędziów o sprawdzenie deklaracji KFP - czy są prawidłowo wypisane oraz czy są uaktualnione osoby w upoważnieniach /minimum dwie osoby/.

 1. Przypominamy, iż sędziowie nie mogą prowadzić zawodów nie zgłoszonych do referenta ds. obsady. W przypadku stwierdzenia takich sytuacji, wobec arbitra zostaną wyciągnięte kary dyscyplinarne.

 1. Na zebraniu Prezydium KS Podokręgu Bytom, w dniu 25 stycznia 2019 roku podjęto uchwałę, która zobowiązuje każdego czynnego sędziego do przeprowadzenia co najmniej dwóch zawodów społecznie w ciągu roku 2019.
 1. Przypomina się sędziom o obowiązku przybycia na zawody co najmniej 45 minut przed ich rozpoczęciem, w celu dokonania czynności wynikających z przepisów gry.

 1. Rozpoczęcie rozgrywek w Klasie A nastąpi 23 marca 2019r.
 1. Sędzia zawodów otrzymuje SMS-em powiadomienie z systemu extranet o zawodach wraz z jego numerem. Wynik meczu należy przesłać do 15-tu minut po jego zakończeniu. Dotyczy to wszystkich rozgrywek prowadzonych przez Podokręg Bytom.

Sprawozdania ze wszystkich zawodów należy wprowadzić do extranetu w ciągu dwunastu godzin (12h) od ich zakończenia, wpisując obowiązkowo numery kwitów. Oryginały sprawozdań wraz z kopiami oddajemy na zebraniach.

 1. Jeżeli przed, w trakcie lub po zawodach wystąpi zdarzenie o charakterze wybitnie niesportowym to należy niezwłocznie o tym fakcie poinformować Przewodniczącego KS (Zygmunt Janoszka 514484905) lub Przedstawiciela KS na Wydział Dyscyplin (Franciszek Zięba 607447765).

Przypominamy, że sędziowie zobowiązani są do opisywania w sprawozdaniu, wszelkich zajść podczas zawodów jak i po ich zakończeniu. Należy bezwzględnie dopilnować prawidłowego zachowania się piłkarzy na boisku podczas zawodów. Dotyczy się to przede wszystkim zawodów trampkarzy i juniorów. Kierownik ma prawo do wpisania uwag do sprawozdania po zawodach.

 1. Przypomina się, że dokonywane zmiany zawodników w trakcie zawodów, winny być bezwzględnie wpisane do sprawozdania z zawodów zgodnie z regulaminem danych rozgrywek. Sprawozdania muszą być wypisywane czytelnie, zarówno przez kierownictwo drużyn, jak i sędziów.

 1. Przypominamy o obowiązku informowania Prezydium w przypadku:
 • zmiany adresu zamieszkania oraz aktualnych numerów telefonów. Dane przekazać należy sekretarzowi Kolegium Sędziów,
 • nazwy klubu, w których dany sędzia gra lub jest działaczem
 • nazwy klubów, których arbiter nie chce sędziować,
 • terminów treningów, wykładów, urlopów itp.

Te informacje należy przekazać na piśmie lub drogą mailową (obsadabytom@gmail.com) do referenta ds. obsady.

 1. Sędziowie zobowiązani są do przestrzegania wszelkich regulaminów i ustaleń podawanych w komunikatach. W stosunku do kolegów, którzy nie będą wywiązywali się z tych obowiązków, wyciągane będą konsekwencje dyscyplinarne, do skreślenia z listy sędziów włącznie.

 1. Delegacje sędziowskie należy wypełniać w sposób dokładny i czytelny a niezrealizowane kwity przez kluby należy rozliczać do końca bieżącego miesiąca w podokręgu.

IV. SPRAWY FINANSOWE

 1. Przypomina się wszystkim kolegom o bezwzględnej konieczności uregulowania zaległości finansowych za rok 2018 oraz dokonania wpłaty na KFP przez sędziów rzeczywistych za rok 2019 w wysokości 60,00 zł. Wypłacona zapomoga z tytułu KFP wynosi w tym roku 8500,00 zł.
 1. Nieuregulowanie zaległości finansowych spowoduje wyciągnięciem sankcji dyscyplinarnych w postaci odsunięcia od prowadzenia zawodów, a w przypadku dalszego uchylania się od zapłaty – skreślenia z listy sędziów!
 1. Zatwierdzono nowe stawki od 01.01.2019 roku.

Sędziowie główni 2018/2019 od 01.01.2019

Klasa rozgrywkowa

Brutto

Kwota do opodatkowania

Podatek 18%

Netto

IV liga

240

192

20%-48

18%-35

205

Klasa Okręgowa Seniorzy

180

180

32

148

I Liga Juniorów Starszych A1 Śl.J

150

150

27

123

I Liga Juniorów Młodszych B1
II L. J. Starszych A1

120

120

22

98

Klasa „A”

135

135

24

111

Klasa „B”

120

120

22

98

Jun. Starszy, pozostali Juniorzy Młodsi, IV i III LK, JUN Podokręg

100

100

18

82

Trampkarze 2004 – 2007

90

90

16

74

Orliki, Żaki 2008 – 2011

80

80

14

66

Obserwator klasa „A”

100

100

18

82

Obserwator klasa „B”

80

80

14

66

Sparing IV liga

100

100

18

82

Sparing kl.Okręgowa

80

80

14

66

Sparing kl.A,B i pozostałe

70

70

13

57

Pucha Polski Podokręg

135

135

24

111

Turniej za 1h sędziowania

40

40

7

33

Sędziowie asystenci 2018/2019 od 01.01.2019

Klasa rozgrywkowa

Brutto

Kwota do opodatkowania

Podatek 18%

Netto

IV liga

195

195

35

160

Klasa Okręgowa Seniorzy

145

145

26

119

I Liga Juniorów Starszych A1

130

130

23

107

I Liga Juniorów Młodszych B1
II L.J. Starszych A1

105

105

19

86

Klasa „A”

115

115

21

94

Klasa „B”

95

95

17

78

Jun. Starszy, pozostali Juniorzy Młodsi, IV i III LK, JUN Podokręg

80

80

14

66

Trampkarze

70

70

13

57

Sparing IV liga

90

90

16

74

Sparing kl.Okręgowa

70

70

13

57

Sparingi kl.A, B i niższe

60

60

11

49

Puchar Polski Podokręg

115

115

21

94

V. WYRÓŻNIENIA I PRZEMIANOWANIA

 1. Następujący sędziowie obchodzą jubileusze działalności w organizacji sędziowskiej:

Kruczkowski Wacław -60 lat Osial Leszek -35 lat

Minkner Franciszek -55 lat Sroka Krystian -30 lat

Janoszka Zygmunt -45 lat Rzenno Dariusz -25 lat

Niedbała Ryszard -40 lat Radzikowski Ireneusz -25 lat

Piekarczyk Jerzy -35 lat Guja Włodzimierz -25 lat

Czernachowski Marek - 25 lat

 1. Jubileusz przeprowadzonych zawodów obchodzą następujący sędziowie:

Kołodziejczyk Jakub -1500 zawodów

Bobowska Agnieszka -1000 zawodów

Kowalczyk Jerzy -1500 zawodów

Janicki Szymon -300 zawodów

Schmidt Dariusz -500 zawodów

Maciej Jankowski - 300 zawodów

Woliński Dawid - 300 zawodów

Froehlich Adrian -500 zawodów

Jeżeli ktoś z koleżanek lub kolegów obchodził w tym roku jubileusz związany z działalnością w naszej organizacji albo związany z liczbą przeprowadzonych zawodów, a nie został uwzględniony w powyższym wykazie, proszony jest o zgłoszenie tego faktu do Prezydium Kolegium Sędziów.

 1. Spotkanie Jubilatów odbędzie się w terminie późniejszym, po ustaleniu szczegółów, o czym osoby obchodzące jubileusz zostaną poinformowane z odpowiednim wyprzedzeniem.
 1. 05 stycznia 2019 roku w Węgierskiej Górce odbyły się XXV Halowe Mistrzostwa Śląska Sędziów Piłki Nożnej im. Edwarda Konopki.

Drużyna wystąpiła w składzie: Wojciech Zarzycki, Adam Adamus, Wojciech Rafalski, Piotr Skalski, Jarosław Stachowicz, Wójcik Grzegorz, Światowski Tomasz, Michura Krzysztof, Woliński Dawid, Chudy Zenon. Trenerem drużyny był kol. Konrad Łuszcz a kierownikiem kol. Tomasz Ferdyn.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w turnieju oraz walkę do samego końca.

 1. Podajemy adres strony internetowej oraz poczty podokręgu i referenta obsady:

http://bytom.slzpn.katowice.pl

podokregbytom@interia.pl

obsadabytom@gmail.com

Za Prezydium Kolegium Sędziów

Przewodniczący Przewodniczący ds. szkolenia

Sekretarz

Zygmunt Janoszka Piotr Lasyk

Piotr Cierniak